Accés a cicles

Accés a cicles | FP Baix Empordà

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 •  tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PCPI),
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • tenir un títol per a accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per a presentar-se han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Preinscripció i matrícula

Per a cursar un cicle de grau mitjà cal formalitzar la preinscripció i presentar-la en el centre i per a l’ensenyament sol·licitat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda en la prova o el curs.

Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d’Educació.

ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o equivalent,
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixin cap dels requisits relacionats han de superar una prova d’accés. Per a presentar-se és necessari tenir 19 anys o bé haver-los complert durant l’any natural en el qual es realitza la prova.

Preinscripció i matrícula

Per a cursar el cicle ha de formalitzar-se la sol·licitud i presentar-la en el centre per a l’ensenyament sol·licitat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que correspongui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula dels centres dependents del Departament d’Educació són:

Per als cicles LOE

 • Per curs: 360 euros.
 • Per unitat formativa: 25 euros.
 • Per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros.

Per als cicles LOGSE

 • Per curs: 360 euros.
 • Per crèdit: 65 euros.
 • Per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros.
 • Per a la compleció, per crèdit: 20 euros.