Atenció a persones en situació de dependència

Atenció persones situació dependència - FP Baix Empordà

Cicle dual

Descripció

Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Atenció Sociosanitària (LOGSE).

Continguts

 • Organització de l’Atenció a les Persones en Situació de Dependència.
 • Atenció Sanitària.
 • Atenció Higiènica.
 • Atenció i Suport Psicosocial.
 • Característiques i Necessitats de les Persones en Situació de Dependència.
 • Teleassistència.
 • Suport Domiciliari.
 • Suport a la Comunicació.
 • Destreses Socials.
 • Primers Auxilis.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Anglès Tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Assistent o assistenta de persones en situació de dependència en institucions i/o domicilis.
 • Governant i subgovernant o governanta i subgovernanta de persones en situació de dependència en institucions.
 • Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat.
 • Auxiliar d’ajuda a domicili.
 • Assistent o assistenta d’atenció domiciliària.
 • Treballador o treballadora familiar.
 • Auxiliar d’educació especial.
 • Assistent o assistenta personal.
 • Teleoperador o teleoperadora de teleassistència.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà