Activitats fisico esportives medi natural - FP Baix Empordà

Conducció d’activitats fisicoesportives medi natural

Descripció

Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d’alpinisme.

La durada és de 1.400 hores (990 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

Continguts

 • El Medi Natural.
 • Conducció de Grups i Activitats en el Medi Natural.
 • Seguretat i Supervivència en Muntanya.
 • Conducció de Grups en Bicicletes.
 • Conducció de Grups a Cavall i Atencions Equines Bàsiques.
 • Administració, Gestió i Comercialització en la Petita Empresa.
 • Fonaments de l’Activitat Física.
 • Primers Auxilis.
 • Activitats Físiques per a Persones amb Discapacitats.
 • Dinàmica de Grups.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Formació en Centres de Treball.
 • Síntesi.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Guia de turisme eqüestre.
 • Guia d’itineraris en bicicleta.
 • Acompanyador o acompanyadora de muntanya.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats de conducció i guiatge en la natura.

Pots estudiar aquest cicle a…