Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Instal·lacions elèctriques - FP Baix Empordà

Cicle dual

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Automatismes Industrials.
 • Instal·lacions Elèctriques Interiors.
 • Instal·lacions de Distribució.
 • Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis.
 • Instal·lacions Domòtiques.
 • Instal·lacions Solars Fotovoltaiques.
 • Màquines Elèctriques.
 • Instal·lacions Elèctriques Especials.
 • Electrònica.
 • Electrotècnia.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Anglès Tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis.
 • Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics.
 • Electricista de construcció.
 • Electricista de manteniment.
 • Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics.
 • Muntador o muntadora d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.
 • Instal·lador de telecomunicacions en edificis i habitatges.

Amb aquest títol s’obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà