Jardineria i floristeria

Jardineria i Floristeria - FP Baix Empordà

Cicle dual

Descripció

 • FP Dual.
 • Formació en centres de treball.
 • Pràctiques a l’estranger.

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar, conservar i restaurar jardins d’exterior i interior, així com prades per a ús esportiu, i realitzar les activitats de producció de planta i de floristeria, operant i mantenint la maquinària i instal·lacions, complint amb la normativa mediambiental, de control de qualitat i de prevenció de riscos laborals.

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.617  lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Fonaments Agronòmics.
 • Taller i Equips de Tracció.
 • Infraestructures i Instal·lacions Agrícoles.
 • Principis de Sanitat Vegetal.
 • Control Fitosanitari.
 • Implantació de Jardins i Zones Verdes.
 • Manteniment i Millora de Jardins i Zones Verdes.
 • Producció de Plantes i Pans d’Herba en Viver.
 • Composicions Florals i amb Plantes.
 • Establiments de Floristeria.
 • Tècniques de Venda en Jardineria i Floristeria.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Anglès Tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

 Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Treballador/a d’hortes, vivers i jardins
 • Jardiner/a, en general
 • Jardiner/a i cuidador/a de camps d’esport.
 • Treballador/a de parcs urbans i de jardins històrics i/o botànics.
 • Treballador/a qualificat/ada en la instal·lació de jardins i zones verdes.
 • Treballador/a qualificat/ada en manteniment i millora de jardins i zones verdes.
 • Treballador/a qualificat/ada d’una empresa de jardineria per compte propi.
 • Planterista.
 • Treballador/a en vivers, en general.
 • Treballador/a qualificat/ada en propagació de plantes en vivers.
 • Treballador/a qualificat/ada en cultiu de plantes en vivers.
 • Treballador/a especialista en recollida de llavors i fruits en alçada.
 • Treballador/a qualificat/ada en producció de llavors.
 • Empeltador/a.
 • Treballador/a qualificat/ada en vivers.
 • Florista per compte propi o aliè.
 • Oficial/a de floristeria.
 • Venedor/a de floristeria.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà