Direcció de cuina

Direcció de cuina - FP Baix Empordà

Descripció

Aquests estudis postobligatoris capaciten per dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscs laborals i protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.584  lectives en un centre educatiu i 416 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Control de Proveïment de Matèries Primeres.
 • Processos de Preelaboració i Conservació a la Cuina.
 • Elaboracions de Pastisseria i Rebosteria a la Cuina.
 • Processos d’Elaboració Culinària.
 • Gestió de la Producció a la Cuina.
 • Gestió de la Qualitat i de la Seguretat i Higiene Alimentàries.
 • Gastronomia i Nutrició.
 • Gestió Administrativa i Comercial en la Restauració.
 • Recursos Humans i Direcció d’Equips en la Restauració.
 • Anglès.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Projecte de Direcció de Cuina.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Director d’aliments i begudes.
 • Director de cuina.
 • Cap de producció a la cuina.
 • Cap de cuina.
 • Segon cap de cuina.
 • Cap de serveis d’àpats (càtering).
 • Cap de partida.
 • Encarregat d’economat i bodega.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà