Màrqueting i Publicitat

Cicle superior de màrqueting i publicitat - FP Baix Empordà

Descripció

La competència general d’aquest títol consisteix en definir i efectuar el seguiment de les polítiques de màrqueting basades en estudis comercials i en promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis en els mitjans i suports de comunicació adequats, elaborant els materials publipromocionals necessaris.

El títol que s’obté amb aquests estudis és el de Tècnic/a superior en Màrqueting i Publicitat.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Atenció al client, consumidor i usuari.
 • Disseny i elaboració de material de comunicació.
 • Gestió econòmica i financera de l’empresa.
 • Investigació comercial.
 • Treball de camp en la investigació comercial.
 • Llançament de productes i serveis.
 • Màrqueting digital.
 • Mitjans i suports de comunicació.
 • Polítiques de màrqueting.
 • Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting.
 • Anglès.
 • Formació i orientació laboral.
 • Projecte de màrqueting i publicitat.
 • Formació en centres de treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Personal assistent del cap de producte.
 • Personal tècnic de màrqueting.
 • Personal tècnic en publicitat.
 • Personal tècnic en relacions públiques.
 •  Personal organitzador d’esdeveniments de màrqueting i comunicació.
 •  Personal auxiliar de mitjans en empreses de publicitat.
 • Personal controlador de curs o emissió en mitjans de comunicació.
 •  Personal tècnic en estudis de mercat i opinió pública.
 • Personal tècnic en treballs de camp.
 • Personal inspector d’enquestadors.
 • Personal agent d’enquestes i censos.
 • Personal codificador de dades per a recerques de mercats  .

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà