Processos i qualitat en indústries alimentàries

Processos i Qualitat en indústries alimentàries - FP Baix Empordà

Cicle dual

Descripció

Aquests estudis post obligatoris capaciten per organitzar i controlar els processos d’elaboració de productes alimentaris programant i supervisant les operacions i els recursos materials i humans necessaris, aplicant els plans de producció, qualitat, seguretat alimentaria, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental, d’acord amb la legislació vigent.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Projecte de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Manteniment Electromecànic en Indústries de Procés.
 • Processos Integrats en la Indústria Alimentària.
 • Gestió de Qualitat i Ambiental en la Indústria Alimentària.
 • Anàlisi d’Aliments.
 • Tractaments de Preparació i Conservació d’Aliments.
 • Organització de la Producció Alimentària.
 • Comercialització i Logística en la Indústria Alimentària.
 • Control Microbiològic i Sensorial dels Aliments.
 • Nutrició i Seguretat Alimentària.
 • Innovació Alimentària.
 • Tecnologia Alimentària.
 • Biotecnologia Alimentària.
 • Formació en Centres de Treball.
 • Formació i Orientació Laboral.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys.
 • Haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Cap de línia, de planta de fabricació, de secció o de magatzem.
 • Cap de torn.
 • Supervisor/a d’equips, processos i productes.
 • Encarregat/ada de producció.
 • Encarregat/ada d’elaboració de productes nous i desenvolupament de processos.
 • Encarregat/ada en anàlisi d’aliments.
 • Tècnic/a en anàlisi sensorial.
 • Tècnic/a en laboratori de control de qualitat.
 • Inspector/a o auditor/a de qualitat.
 • Encarregat/ada de la gestió de la seguretat alimentaria.
 • Encarregat/ada d’aprovisionaments.
 • Encarregat/ada de la línia d’envasament i embalatge.
 • Encarregat/ada de control ambiental i seguretat laboral.
 • Tècnic/a comercial.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà