Sistemes electrotècnics i automatitzats

Sistemes elèctrics i automatitzats - FP Baix Empordà

Descripció

Aquests estudis post obligatoris capaciten per desenvolupar projectes, gestionar i supervisar el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en l’àmbit del reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT). També consisteix a supervisar el manteniment d’instal·lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions, a partir de la documentació tècnica, especificacions, normativa i procediments establerts, assegurant el funcionament, la qualitat, la seguretat, i la conservació del medi ambient.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617  lectives en un centre educatiu i 383 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Tècniques i Processos en Instal·lacions Elèctriques.
 • Tècniques i Processos en Instal·lacions Domòtiques i Automàtiques.
 • Configuració d’Instal·lacions Elèctriques.
 • Configuració d’Instal·lacions Domòtiques i Automàtiques.
 • Documentació Tècnica en Instal·lacions Elèctriques.
 • Desenvolupament de Xarxes Elèctriques i Centres de Transformació.
 • Gestió del Muntatge i del Manteniment d’Instal·lacions Elèctriques.
 • Processos en Instal·lacions d’Infraestructures Comunes de Telecomunicacions.
 • Sistemes i Circuits Elèctrics.
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora.
 • Projecte de Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.
 • Formació en Centres de Treball.

Com accedir

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Sortides professionals

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Sortides laborals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic en projectes electrotècnics.
 • Projectista electrotècnic.
 • Projectista d’instal·lacions d’electrificació de baixa tensió per a habitatges i edificis.
 • Projectista d’instal·lacions d’electrificació de baixa tensió per a locals especials.
 • Projectista d’instal·lacions d’enllumenat exterior.
 • Projectista de línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica de mitja tensió i centres de transformació.
 • Projectista d’instal·lacions d’antenes i de telefonia per a habitatges i edificis.
 • Coordinador tècnic d’instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per als edificis.
 • Tècnic de supervisió, verificació i control d’equips i instal·lacions electrotècniques i automatitzades.
 • Tècnic supervisor d’instal·lacions d’enllumenat exterior.
 • Capatàs d’obres en instal·lacions electrotècniques.
 • Cap d’equip d’instal·ladors de baixa tensió per a edificis.
 • Coordinador tècnic de xarxes elèctriques de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Tècnic en supervisió, verificació i control d’equips de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Capatàs d’obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Encarregat d’obres en xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Cap d’equip d’instal·ladors de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Gestor del manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució i enllumenat exterior.

Amb aquest títol s’obté la competència per ser instal·lador autoritzat en Baixa Tensió i la qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Pots estudiar aquest cicle a…

INS Baix Empordà | FP Baix Empordà
INS La Bisbal | FP Baix Empordà
INS Montgrí | FP Baix Empordà
INS Palamós | FP Baix Empordà
IES Sant Feliu | FP Baix Empordà
Escola Agrària Empordà | FP Baix Empordà